Budeme veľmi radi, ak sa podelíte o svoju skúsenosť s našou spoločnosťou. Vaše podnety a námety sa stanú základným vstupom pre zlepšenie procesov a zabezpečenia princíp neustáleho zlepšovania. Len reálna odozva našich klientov a prijatie kritiky môžu byť základom úspechu.

Dotazník spokojnosti
Názov firmy
Meno a priezvisko
Mesto
Oblasť hodnotenia Dobré Priemerné Zlé Poznámka
1. Bola cenová ponuka zrozumiteľná?
2. Aký bol náš prístup?
3. Aké bolo riešenie?
4. Je odovzdaný produkt v súlade s dohodnutými podmienkami?
5. Aké je balenie objednaného produktu?
6. Bol dodržaný termín zákazky?
7. Aké je Vaše celkové hodnotenie?
Ďalšie návrhy a pripomienky
Opíšte text z obrázku


DM 01: Politika ISR


POLITIKA KVALITY

Strategickým zámerom spoločnosti SELOS, s.r.o. je poskytovanie takej šírky a kvality na seba navzájom nadväzujúcich produktov v oblasti priemyslu, ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkom.

Politika integrovaného systému riadenia vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Manažment spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojej činnosti na životné prostredie.

Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme:

1. trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť zákazníkov

2. trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému kvality

K tomu sa prijímajú nasledovné zásady:

- zvyšovať kvalifikáciu a zabezpečovať odborný rast zamestnancov zisťovaním ich potrieb

- vytvárať vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov

- posilňovať postavenie spoločnosti na priemyselnom trhu etickými prostriedkami

- vytvárať vhodnú infraštruktúru a pracovné prostredie pre zamestnancov a zákazníkov


ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa spoločnosť SELOS, s.r.o. rozhodla vyhradiť potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania sa spoločnosti s rešpektovaním legislatívnych požiadaviek a požiadavky normy STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzujeme k nasledovnému:

1. Prevencia znečisťovania životného prostredia vo všetkých sférach činnosti našej spoločnosti.

2. Sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva

3. Dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

- monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov

- hospodárne narábanie s kovovými odpadmi

- osvetu medzi zamestnancami za účelom pravidelného rozvíjania environmentálneho povedomia


POLITIKA BOZP

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti SELOS, s.r.o. je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Dohľad nad BOZP spoločnosť chápe ako rovnocennú a neoddeliteľnú súčasť plánovania a plnenia pracovných procesov. Preto sa zaväzujeme:

1. Zabezpečiť trvale sa zlepšujúci výkon BOZP v súlade s potrebami spoločnosti

2. Dodržiavať príslušné legislatívne a iné požiadavky

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

- osvetu medzi zamestnancami za účelom protiúrazovej prevencie

- trvalé znižovanie rizík, ohrození a nebezpečenstiev

- zainteresovanie všetkých zamestnancov na komunikácii pri vyhľadávaní a zavadzaní nových pracovných postupov


V Trenčíne dňa 1.5.2013, Ing. Kamil Lipták, konateľ