Kvalita

DM 01: POLITIKA ISR
POLITIKA KVALITY

Strategickým zámerom spoločnosti SELOS, s.r.o. Je poskytovanie takej šírky a kvality na seba navzájom nadväzujúcich produktov v oblasti priemyslu, ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkom.

Politika integrovaného systému riadenia vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Manažment spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojej činnosti na životné prostredie.

Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme:
1. Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť zákazníkov
2. Trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému kvality

K tomu sa prijímajú nasledovné zásady:
– zvyšovať kvalifikáciu a zabezpečovať odborný rast zamestnancov zisťovaním ich potrieb
– vytvárať vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na dôvere, korektnosti, vysokej
kvalite poskytovaných produktov
– posilňovať postavenie spoločnosti na priemyselnom trhu etickými prostriedkami
– vytvárať vhodnú infraštruktúru a pracovné prostredie pre zamestnancov a zákazníkov

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa spoločnosť SELOS, s.r.o. rozhodla vyhradiť potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania sa spoločnosti s rešpektovaním legislatívnych požiadaviek a požiadavky normy STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzujeme k nasledovnému:

1. Prevencia znečisťovania životného prostredia vo všetkých sférach činnosti našej spoločnosti.
2. Sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
3. Dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

– monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
– hospodárne narábanie s kovovými odpadmi
– osvetu medzi zamestnancami za účelom pravidelného rozvíjania environmentálneho povedomia

POLITIKA BOZP

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti SELOS, s.r.o. Je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Dohľad nad BOZP spoločnosť chápe ako rovnocennú a neoddeliteľnú súčasť plánovania a plnenia pracovných procesov. Preto sa zaväzujeme:

1. Zabezpečiť trvale sa zlepšujúci výkon BOZP v súlade s potrebami spoločnosti
2. Dodržiavať príslušné legislatívne a iné požiadavky

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:
– osvetu medzi zamestnancami za účelom protiúrazovej prevencie
– trvalé znižovanie rizík, ohrození a nebezpečenstiev
– zainteresovanie všetkých zamestnancov na komunikácii pri vyhľadávaní a zavadzaní nových pracovných postupov

V Trenčíne dňa 1.5.2013, Ing. Kamil Lipták, konateľ